0
Winkelwagentje
Uw winkelmandje is leeg. Laad maar vol.

Zoek hier op
naam, stijl of kleur

Privacybeleid studiokuuk

Over ons privacybeleid

studiokuuk geeft veel om jullie privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jullie en jullie gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen jullie gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
studiokuuk. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/05/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jullie
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jullie uit op welke wijze wij jullie gegevens
opslaan en hoe wij jullie gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jullie heeft met betrekking tot de door jullie
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als jullie vragen hebben over ons privacybeleid kunnen jullie contact opnemen met Henrieke (henrieke@studiokuuk.nl).

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunnen jullie lezen op welke wijze wij jullie gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wielink Websolutions. Persoonsgegevens die jullie ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stellen, worden met deze partij gedeeld. Wielink Websolutions heeft toegang tot jullie
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jullie gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Wielink Websolutions is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Wielink Websolutions maakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen.

Webhosting
Wielink Websolutions
VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Wielink Websolutions. Wielink Websolutions verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt jullie gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wielink Websolutions heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jullie
persoonsgegevens te voorkomen. Wielink websolutions is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Beoordelingen
Kiyoh
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als jullie een review achterlaten via Kiyoh dan zijn jullie verplicht om jullie
naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jullie
bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert jullie namen en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige
gevallen kan Kiyoh contact met jullie opnemen om een toelichting op jullie review te geven. In het geval dat wij jullie
uitnodigen om een review achter te laten delen wij jullie naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens
enkel met het doel jullie uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor
om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Kiyoh bewaart jullie persoonsgegevens zolang jullie de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft
een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, jullie vinden de contactgegevens van deze functionaris op de website
van Kiyoh.

 

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
Snelstart
VOORBEELD: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
snelstart. Wij delen jullie naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jullie bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie
en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen jullie naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jullie bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Jullie persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jullie gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jullie verstrekken. Wij gebruiken jullie gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als jullie gegevens met ons delen en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met jullie op te nemen, vragen wij jullie hiervoor expliciet toestemming. Jullie gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan studiokuuk op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van
uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
studiokuuk.nl bewaren jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jullie gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevens

Bewaartermijn Reden
Namen, adressen en e-mailadressen van klanten 7 jaar De belastingdienst vraagt om factureren 7 jaar te bewaren
Gegevens van Google Analytics 14 maanden Optimaliseren van de website


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebben jullie als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jullie hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe jullie zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jullie gegevens enkel naar jullie bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat jullie de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wensen te
ontvangen, zullen wij jullie vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangen jullie in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan Henrieke (henrieke@studiokuuk.nl). Jullie ontvangen
dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wij jullie op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wij
jullie op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jullie of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan Henrieke (henrieke@studiokuuk.nl)
Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wij jullie op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jullie de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan Henrieke (henrieke@studiokuuk.nl)
Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt
ingewilligd sturen wij jullie op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jullie die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Jullie hebben in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van julliepersoonsgegevens door of
in opdracht van studiokuuk. Als jullie bezwaar maken zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting
van de afhandeling van jullie bezwaar. Is jullie bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die
wij (laten) verwerken aan jullie ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Jullie hebben bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken jullie gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Zijn jullie van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met Henrieke.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vinden jullie echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot jullie verwerken, dan brengen wij jullie daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

studiokuuk
Voltweg 13
8071 CZ Nunspeet
Nederland
T (085) 047-1547
E henrieke@studiokuuk.nl


Contactpersoon voor privacyzaken
Henrieke van den Bosch-Wielink

445